Általános Szerződési Feltételek

Itt olvashatod el az Általános Szerződési Feltételeket
1. Preambulum

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a FUTURUS Műhely Kft., illetőleg Sándorfi Tamás egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szervező) és a Programjait igénybe vevő résztvevők (a továbbiakban: Résztvevő) (Szervező és Résztvevő a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Mind a FUTURUS Műhely Kft., mind Sándorfi Tamás egyéni vállalkozó a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint SzomatoDráma módszeren alapuló játékos, kreatív önismereti programokat (továbbiakban: Program) szervez, ennek megfelelően a jogviszony a Szervező részéről azon gazdálkodó szervezettel jön létre, aki az adott programot meghirdette, illetőleg aki a vonatkozó számláját kiállította a Résztvevő számára.

2. A Szervező adatai és elérhetőségei
FUTURUS Műhely Kft. Sándorfi Tamás EV.
Székhely: 2013 Pomáz, Mester utca 6. Székhely: 2013 Pomáz Bocskai u. 5.
Levelezési címe: 2013 Pomáz Bocskai u. 5. Levelezési címe: 2013 Pomáz Bocskai u. 5.
Adószám: 13149033-2-13 Adószám: 73373089-1-33
Közösségi adószáma: HU13149033 Közösségi adószáma: HU73373089
Bank neve: MKB Bank Bank neve: K&H Kereskedelmi és Hitelbank
Számlaszáma: 10300002 10682200 49020026 Számlaszáma: 10403057-50526780-49661009
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-096706 Cégjegyzékszám: E8-035319
Képvis.: Sándorfi Tamás Mihály ügyvezető
email címe: hello@kafibi.hu email címe: hello@kafibi.hu
Telefonszáma: +36302006778 Telefonszáma: +36302006778
3. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya – attól eltérő egyértelmű megállapodás hiányában – a Szervező által megrendezett valamennyi Program tárgyában létrejött minden jogügyletre kiterjed.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 12. pontban felsorolt jogszabályok az iránydók.

A Résztvevő a Programra való jelentkezésével, illetőleg a Programon való részvétellel a jelen ÁSZF-et magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

4. A Programra való jelentkezés és annak lemondása

A Programon való részévétel minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött személy részére biztosított a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján a Programban való részvételt bármikor bárkinek megtagadja.

A Szervező az aktuálisan elérhető Programok listáját a www.kafibi.hu alatti honlapján (továbbiakban: Honlap) hirdeti meg, melyek közül a Résztvevő tetszőlegesen kiválaszthatja az általa legmegfelelőbbnek tartott Programot.

A Program részletes leírását, eseményeit, helyszínét és hosszát a Honlapon található tájékoztatás, valamint az ezt követően megküldött email tartalmazza. Programváltozás esetén minden esetben a legutolsó tájékoztatásban foglaltak az irányadók.

A jelentkezés érvényességének feltétele a Résztvevő teljes nevének (opcionálisan megszólítási nevének), számlázási címének, kapcsolattarátásra alkalmas telefonszámának és email címének megadása, valamint a részvételi díj előre történő megfizetése.

A Program lemondása (azaz a Programon való részvételtől való elállás) az alábbiak szerint történhet:

  • a Program időpontja előtt 30 naptári napig a Program díjmentesen lemondható;
  • a Program időpontja előtt 30 naptári naptól 15 naptári napig a Program – a Program bruttó díjának alapulvételével számított – 50 % bánatpénz ellenében mondható le;
  • a Program időpontja előtt 15 naptári naptól a Program 100%-ban díjköteles, visszatérítésre nincs lehetőség.
5. A Program díja és a fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

A Program lebonyolításáért a Szervezőt díjazás illeti meg. Az adott Program díja a Honlapon kerül feltüntetésre. A Program díja – ezzel ellentétes kifejezett közlés hiányában – kizárólag a részvétel ellenértékét tartalmazza, nem foglalja magában a helyszínre érkezés és távozás díját, az étkezések költségét, többnapos rendezvény esetén a szállásdíjat, melyeket a Résztvevő visel. A Program helyszínét, illetőleg szükség esetén a Programban való közreműködők díjazását a Szervező saját költségén biztosítja.

A Honlapon megjelenített árak forintban és lejben értendők a megjelölés szerint és vagy alanyi áfamentes szolgáltatás körébe esnek, vagy tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót.

Az adott Program leírása után található jelentkezési űrlap kitöltésével tudja a „Jelentkezés” gombra kattintva részvételi szándékát jelezni. Ezt követően a fizetés oldal jelenik meg melyen elolvashatja a fizetési lehetőségeket és kiválaszthatja az Önnek szimpatikus lehetőséget. Ezzel párhuzamosan kap egy visszaigazoló emailt a jelentkezésről, mely tartalmazza a számlázási adatait. Amennyiben a fizetési oldalon az utalást választja, minden információt megtalál, kérem keresse fel a bankját az Ön által megszokott formában és azon a csatornán teljesítse a részvételi díj kiegyenlítését. Vagy a fizetési oldalon választhatja a Pay pal-t kétféle lehetőséggel.

1., Van vagy szeretne regisztrálni egy PayPal fiókot. Kérem, válassza a „PayPal-fizetés” gombot. A gomb megnyitása után az oldal átirányítja a biztonságos PayPal felületre és az ott található információkat követve tudja teljesítse a részvételi díj kiegyenlítését.

2., Bankkártyás fizetés esetén. Kérem, válassza a „Bank- vagy hitelkártya” gombot. A gomb megnyitása után az oldal átirányítja a biztonságos PayPal felületre és az ott található információkat követve tudja teljesítse a részvételi díj kiegyenlítését.

Szervező a fizetés teljesítését követően elektronikus számlát állít ki a Résztvevő által megadott email címre. A Résztvevő a jelentkezésével kifejezetten elfogadja, hogy részére elektronikus számla kerüljön kiállításra, mely egyben számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Szerintem fontosabb, hogy a részvételét a számla kiállítása vagy annak kézhezvételéve tekinthető véglegesnek a teljes részvételi díjról és a szállásról együtt.

6. A SzomatoDráma általános jellemzői, Programon való a részvétel feltételei

6.1. A SzomatoDráma általános jellemzői

A Szervező felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a Programok tájékoztató, ismeretterjesztő és önismereti jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet és nem pótolják vagy helyettesítik az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, kivizsgálást és kezelést. A SzomatoDráma nem gyógyító eljárás. Pszichés vagy pszichoszomatikus zavarok fennállása esetén orvosi vagy pszichoterápiás ellátás igénybevétele javasolt.

A SzomatoDráma egy önismereti-öngyógyító módszer, amelynek legfőbb jellemzői az egyszerűség, a játékosság, a természetesség, az érzelemgazdagság és a hatékonyság. A SzomatoDráma nem orvosi vagy pszichoterápiás beavatkozás és nem alternatív/komplementer gyógymód. Nem támaszkodik anatómiai és élettani ismeretekre, a játékok során mellőzésre kerülnek az orvosi vagy természetgyógyászati jellegű diagnózisok használata.

A SzomatoDráma módszerét alkalmazó játékvezetők és konzulensek nem pszichológusok, pszichoterapeuták vagy pszichoterápia folytatására feljogosított személyek. A játékvezető és a konzulens feladata, hogy eszközeit és szakmai tudását latba vetve hozzásegítse a Résztvevőt ahhoz, hogy érdemi felismerésekhez jusson önmagával kapcsolatban, releváns érzelmeket éljen át, cselekvően átrendezze szubjektív világa egy-egy területét, és mobilizálja belső hajtóerejét céljai, saját jólléte irányába.

A SzomatoDráma módszerű programok nem orvosi vagy pszichoterápiás beavatkozás és nem alternatív/komplementer gyógymód, hanem egy önismereti célú foglalkozás, amelybe a SzomatoDráma módszer egyes elemei is felhasználásra kerülhetnek. A konzultáció célja hozzásegíteni a Résztvevőt ahhoz, hogy érdemi felismerésekhez jusson önmagával kapcsolatban, releváns érzelmeket éljen át, cselekvően átrendezze szubjektív világa egy-egy területét és mobilizálja belső hajtóerejét céljai, saját jólléte irányába.

6.2. A Programon való részvétel feltételei

A Résztvevő tudomással bír arról, hogy a Program részben, vagy egészben csoportos foglalkozásokon is történhet.

A Programon való részvétellel a Résztvevő elfogadja, hogy (i) a Programon saját elhatározásából és felelősségére vesz részt, (ii) a Szervezőt a Program kezdete előtt tájékoztatja az aktuális fizikai és pszichés állapotáról, betegségeiről, esetleges kezeléseiről, különös tekintettel bármely pszichiátriai diagnózis és/vagy pszichoaktív szer szedésére, (iii) a Szervező által a Program kezdetekor ismertetett szabályokat, kereteket mindvégig tiszteletben tartja.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező azonnali hatállyal, indokolási kötelezettség nélkül, egyoldalú döntésével kizárhatja őt a Programból, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha (i) úgy ítéli meg, hogy a Résztvevő aktuális fizikai/pszichés állapot alapján a Programon való részvétele nem javasolt, (ii) intoxikált állapotot észlel (pl.: alkohol, vagy kábítószer hatása alatti állapot), (iii) ha úgy ítéli meg, hogy részvétel a saját vagy a csoport tagjainak egészségét veszélyezteti, vagy a csoport együttműködését akadályozza. A Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Programból való kizárása (avagy bármely okból történő megszakítása) esetén a befizetett részvételi díj nem jár vissza.

A Szervező, illetőleg az általa kijelölt játékvezető köteles munkáját a legjobb szakmai tudása és belátása alapján önállóan végezni, figyelemmel a szakmai-etikai kötelezettségeire (Etikai Kódex: https://www.kafibi.hu/etikai-kodex/ ).

A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a feladati ellátása során titoktartási kötelezettség terheli, így a munkája során tudomására jutott vagy számára rendelkezésére bocsátott információkat és anyagokat, valamint saját jegyzeteit és az egyéb írásbeli dokumentumokat, harmadik személy tudomására nem hozza. A titoktartási kötelezettség mind a megbízás időtartama alatt, mind azt követően korlátlan ideig fennáll. A Szervező kötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára a Résztvevő által átadott írásos anyagokat, az adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően úgy őrzi meg, hogy harmadik személy számára nem lesz hozzáférhető, vagy a szerződéses viszony megszűnését követően azokat megsemmisíti.

7. Felelősség

Az Résztvevő a Programon kizárólag saját felelősségére vesz részt.

A Résztvevő maga dönti el, hogy mennyiben és hogyan építi be, illetve hasznosítja a Program során megszerzett tapasztalatokat, így a Szervező ezért értelemszerűen felelősséget sem a folyamat alatt, sem azt követően nem vállal.

A Szervező teljes egészében kizárja a felelősségét azon esetekben, amikor a Program megvalósítása vis maior esemény (pl.: természeti katasztrófák, járványügyi intézkedések, sztrájk, útzár, háború, stb.), vagy műszaki okok miatt nem teljesíthető (pl.: áramszünet, stb.), köteles azonban a Programot a Résztvevővel egyeztetett módon pótolni.

Az Résztvevő teljes felelősséggel tartozik a Szervező, illetőleg a helyszínen található vagyontárgyakban és felszerelésben általa okozott károkért.

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár, vagy a ténylegestől eltérő tulajdonság jelenik meg a Honlapon az adott Program mellett. A tévesen feltüntetett árral és/vagy tulajdonsággal összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja, azonban ilyen esetben az Résztvevő jogosult a szerződéstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállni.

8. Szerződés megszűnése, visszatérítés

A Program tárgyában létrejött szerződés megszűnik

  • a mindkét fél által történő teljesítéssel;
  • az Résztvevő elállási jogának gyakorlásával, az elállás Szervező általi kézhezvételének napján;
  • a felek közös megegyezésével;
  • a jelen ÁSZF-ben részletezett egyéb esetekben.

Az Résztvevő szabályszerű elállása esetén a Szervező az Résztvevő által teljesített befizetést – a jelen ÁSZF szerinti mértékben – a Résztvevő által írásban megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján téríti vissza az elállás közlésétől számított tizenöt (15) banki napon belül. A Szervező a részvételi díj visszatérítése során az esetlegesen felmerülő bánatpénz összegét beszámítani jogosult.

9. Panaszkezelés és jogorvoslat

A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Programmal kapcsolatos panasz esetén, valamint a Program minőségével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben a vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak. A békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. Az egyes békéltetőtestületek elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/ címen megtalálhatóak. A Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye, elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

10. Adatkezelés

A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.

Az Résztvevő a Program igénybevételével a Szervező https://www.kafibi.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ link alatt hozzáférhető és megismerhető adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Személyes adatok harmadik félnek történő átadása kizárólag az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.

11. Vegyes rendelkezések

A Résztvevő a Honlapon való böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap, valamint a Programok a Szervező döntése alapján bármikor megváltoztathatók.

A Honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Annak részben, vagy egészben történő bárminemű felhasználása kizárólag a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

A Felek jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során a nyilatkozataikat kizárólag írásban, magyar nyelven, a Szervező részére a bevezető részben feltüntetett, míg a Résztvevő részére az általa megadott elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni. Az e-mail kommunikáció írásbelinek tekintendő. A Felek az egymáshoz címzett küldeményeket azon a napon tekintik kézbesítettnek, amikor az a másik félhez megérkezett. Az emailen küldött üzenetek az olvasási visszaigazolás alapján tekintendő kézbesítettnek. Abban az esetben, ha a kommunikáció postai úton történik, úgy a sikeres kézbesítés időpontjának a tértivevényen feltüntetett dátum tekintendő. Amennyiben a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „címzett elégtelen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a második sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek tekintendő (kézbesítési fikció).

A Felek a jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően kötelesek eljárni. Kötelesek ezen felül tájékoztatni egymást minden olyan tényről és körülményről, amely a másik fél számára lényeges lehet.

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a vonatkozó szabályoknak nem megfelelőek lennének, az a többi rendelkezés érvényességét érintetlenül hagyja. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelennek minősülő rendelkezést egy jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmilag a lehető legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés tartalmát.

A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog irányadó, mellyel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, avagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

12. Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény

Az ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi Programok, valamint az információs társadalommal összefüggő Programok egyes kérdéseiről;
  3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

Az oldalon sütiket használunk a jobb felhasználói élmény biztosításáért.